Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ice, 1 izvršitelj/ica na određeno

Na temelju članka 26. stavka 1., 2. i 3. Zakona o predškolskog odgoju i obrazovanju (“Narodne novine”, br. 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na sjednici održanoj dana 29.kolovoza 2019. godine donijelo je odluku o objavi

 

 

N A T J E Č A J A

za popunu radnog mjesta – odgojitelj

 

1. BROJ IZVRŠITELJA:

a/ jedan (1) izvršitelj/ica – na određeno vrijeme (godinu dana) , s punim radnim vremenom

 

2. UVJETI  ZA RADNO MJESTO:

Odgojitelj mora imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN, br. 133/97), položen  ispit te zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova odgajatelja.

Radni se odnos zasniva uz probni rad u trajanju od tri (op.- može najviše do šest mjeseci) mjeseca.

 

3. UVJETI PRIJAVE:

a/ Prijava na natječaj podnosi se u obliku pisane prijave, koja obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis, a ako je primjenjivo (nije nužno) i broj telefona ili mobilnog telefona, i e-mail.

b/ Uz pisanu prijavu, na natječaj potrebno je priložiti sljedeće isprave:

–  životopis s opisom dosadašnjeg rada,

–  dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta),

–  dokaze o radnom iskustvu (u izvorniku elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda  za mirovinsko osiguranje/, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–   uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika), odnosno dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita,

–  preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice,

–  dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u radni odnos na radno mjesto odgajatelja u smislu članka 25. stavka 1.- 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (vlastoručno potpisna izjava kandidata dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanu zapreka za prijam u radni odnos iz članka 25. stavka 1.- 4. Zakona).

c/ Na natječaj se može javiti i kandidat koji nema položen stručni ispit, pod uvjetom da ga položi u zakonskom roku.

d/ Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje medicine rada) za obavljanje poslova odgajatelja dostavlja o svom trošku kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

e/ Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (neovjerena preslika rješenja odnosno potvrde/uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz (neovjerena preslika potvrde/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja) da je nezaposlena te dokaz (neovjerena preslika ugovora, sporazuma, rješenja, odluke, i sl.) iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

4. ROK I NAČIN DOSTAVE PRIJAVE:

a/ Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Korčula.

b/ Prijave s priloženim ispravama (dokazima) dostavljaju se poštanskom (preporučenom) pošiljkom ili neposrednom predajom na protokol Dječjeg vrtića Korčula, na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula, s naznakom: „Natječaj za odgojitelja“.

c/ Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

d/ Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

e/ Kandidatima se ne vraćaju njihove prijave i priložene isprave (dokazi o ispunjavanju uvjeta), koje ostaju kao (natječajna) arhivska građa, osim izvornika diplome i/ili uvjerenja o položenom stručnom ispitu koja će se vratiti na zahtjev natjecatelja nakon proteka natječaja.

 

KLASA: 601-02/2019-1-125
URBROJ: 2138/01-VRT-2019-001

 

Korčula,2. rujna 2019.

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Daniela Farčić