Natječaj za radno mjesto ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.), članka 37.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju /“Narodne novine“ br. 10/97., 107/07., 94/13.), te članka 62. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula, na sjednici održanoj dana  3.travnja 2019. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

                               za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula u Korčuli 

UVJETI: Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Uz pisanu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati/kinje dužni su priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu, odnosno stručnom zvanju/nazivu)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgajatelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću “Narodne novine” br. 133/97, 4/98)
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-e)
  • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. st. 2. i st. 4.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (ne starije od 6 mjeseci)
    1. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi kazneni postupak
    2. potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/tkinje ne vodi prekršajni postupak
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica)

 

Prijava na natječaj obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidat/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj te vlastoručni potpis. Prijave  s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja  natječaja  u javnom glasilu, na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči vrtića i na web stranici vrtića                ( djecjivrtickorcula.com),  na adresu:

Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula  s naznakom: prijava za natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Korčula – ne otvaraj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrati će se pravovremeno prispjele prijave kandidata/tkinja koji/koje ispunjavaju uvjete natječaja i koja sadržava sve tražene podatke i privitke.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Dječji vrtić Korčula
Pelavin mir bb

Klasa:601-01/2019-1-48

Urbroj:2138/01-VRT-2019-001

 

Korčula, 3. travnja 2019.godine

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula

Predsjednica Upravnog vijeća Daniela Farčić