Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Dječji vrtić Korčula

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-135

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 94/13 i 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

N A T J E Č A  J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

  1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA/medicinska sestra, 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno  radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13i 98/19, 57/22) 

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  2. Dokaz o  državljanstvu – domovnica
  3. Rodni list
  4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
  5. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
  6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.
  7. Elektronički zapis  radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  8.  Životopis

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br.82/08,69/17).

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su

dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu

prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ZDRAVSTVENI VODITELJ-NE OTVARATI“  potrebno je dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb, 20260 Korčula

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni  na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

Natječaj je objavljen dana 10. svibnja.2023. i traje do 17. svibnja.2023. godine.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Vinka Lozica

 

 

Komentari isključeni za Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Komentiranje je zatvoreno.