Novosti

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

O B A V I J E S T

o podnošenju zahtjeva za upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2023./2024.godinu u pedagoškim jedinicama Čara, Korčula,Lumbarda,Račišće,Pupnat i Žrnovo

UPIS DJECE U DJECJI VRTIĆ KORČULA ĆE TRAJATI OD 21. DO 29. LIPNJA 2023. GODINE U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA KORČULA OD 8.00 DO 12.00 SATI. 


ZBOG INFORMATIVNOG RAZGOVORA RODITELJI TREBAJU DOĆI NA UPIS ZAJEDNO S DJETETOM ZA KOJE PREDAJU ZAHTJEV ZA UPIS!

ZAHTJEV ZA UPIS, UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA možete preuzeti na dnu Obavijesti i/ili u prostorijama Centralnog vrtića.

Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka potrebno je priložiti:

1.rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

2. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i preslika knjižice cijepljenja djeteta,

3.potvrda/elektronički zapis o prebivalištu za oba roditelja i dijete ili preslika osobne iskaznice,

4. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu odgovarajuća potvrda nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica postojanja mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne starije od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,

5.za dijete samohranog roditelja – preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

6.za dijete jednoroditeljskih obitelji – presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

7.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili potvrda nadležnost tijela o statusu HRVI,

8.za dijete osobe s invaliditetom uvrštenih u hrvatski registar osoba s invaliditetom – dokaz da je roditelj uvršten u hrvatski registar osoba s invaliditetom,

9.za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Zavoda za socijalni rad,

10.za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i druga medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se ureduje metodologija vještačenja,

11.za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni list svakog djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

12.za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

13.za dijete roditelja koji prima zajamčenu minimalnu naknadu – presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Upis djece u Dječji vrtić Korčula ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtića Korčula.

Vrste programa za upis djece u Dječji vrtić Korčula :

1) 9,5-satni – cjelodnevni  jaslički

2) 9,5-satni – cjelodnevni  vrtićki

3) 6-satni s dva obroka

4) 5,5-satni  bez  obroka  (područni vrtići)

       POSEBNI PROGRAMI

1) Rano učenje Engleskoga jezika

2) Sportski program

Rezultati upisa ( Privremena lista) biti će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića po isteku roka za prijem Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Korčula na način koji ne uključuje objavu osobnih podataka ( pod šifrom koju dobiju prilikom predaje Zahtjeva za upis).

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu listu u roku od 5 dana od dana objave rezultata objave upisa. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku Povjerenstvu za upis. Prigovore rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula.

 Po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula

 Korčula, lipanj 2023. godine                                                     

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                           Ingrid Marelić

Više

Poziv za uključivanje djece koja ne pohađaju vrtić u obvezni program predškole

Dječji vrtić Korčula
Pelavin mir bb

20260 Korčula

djecjivrtickorcula@gmail.com

KLASA : 601-02/2023-1-389
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001

 

Korčula, 18.rujna 2023. godine

Dječji vrtić Korčula

objavljuje

Javni poziv

roditeljima/skrbnicima, čija djeca nisu polaznici dječjeg vrtića, za uključivanje u obvezni program predškole u dječjem vrtiću.

 

Javni poziv odnosi se samo na djecu koja će do 31. ožujka sljedeće godine navršiti šest godina i koja nisu polaznici dječjeg vrtića, za koje će Vrtić organizirati pohađanje u skladu sa Programom predškole Dječjeg vrtića Korčula, verificiranim od strane Agencije za znanost i obrazovanje i Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Program predškole je od 31. kolovoza 2014. godine obvezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu stoga obavještavamo roditelje da se odazovu na javni poziv. Po završetku programa predškole (lipanj) Vrtić polaznicima izdaje potvrdu koja se dostavlja u školu prilikom upisa kao obvezan dio dokumentacije za upis.

Pozivaju se roditelji/skrbnici čije će dijete iduće školske 2024./2025. godine krenuti u prvi razred osnovne škole, da obvezno uključe svoje dijete u obvezni program predškole u najbliži vrtić najkasnije do 01.listopada 2023. godine.

Djeca, pripadnici romske nacionalne manjine te djeca s teškoćama u razvoju, kao i djeca s čiji materinji jezik nije hrvatski, mogu se upisivati u program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Program predškole provodi se od studenog do 31. svibnja, a ukupno traje 250 sati godišnje ( po 7 sati tjedno raspoređeno u dva ili tri dana ovisno o mogućnosti organizacije).

Može se provoditi i s manjim brojem sati ali najmanje 150 sati godišnje.

Navedeni program financira MZOS, Osnivač i Županija.

 

 

Ravnateljica

Ingrid Marelić

Više

KONAČNI REZULTATI UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb

20260 Korčula
Tel.: 711 631
KLASA: 601-02/2023-1-249-1
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001
Korčula, 13.7.2023.

Nakon razmatranja žalbi na Odluku Povjerenstva o upisu, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na  sjednici održanoj 12. srpnja 2023.godine, na prethodni prijedlog Povjerenstva za upise, donijelo je

O D L U K U

1. Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u:

DJEČJI VRTIĆ KORČULA – KORČULA:


Mješovite jasličke skupine

Redni brojBroj Zahtjeva
1.42
2.43
3.22
4.50
5.48
6.4
7.8
8.21
9.40
10.23
11.24
12.38
13.44
14.1
15.2
16.27
17.3
18.7
19.52
20.14

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 1.,2.,5.,7.,13.,14., upisuju se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.5
2.29
3.20
4.6
5.9
6.31
7.26
8.11
9.34
10.51
11.10

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2023.godine neće napuniti godinu dana života:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.41
2.45
3.12
4.39
5.54
6.55

Mlađa odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
128

Srednja odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.47
2.49

Dječji vrtić Korčula- vrtićke skupine

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.46

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL ČARA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.17
2.18
3.30
4.37

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 3., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.16
2.19
3.32
4.36
5.35

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 3. i 4., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 3.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršenje 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.25
2.53
3.33

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 1.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršenje 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE

Redni brojBroj Zahtjeva
1.15
2.13

2. Pozitivno je riješen zahtjev majke I.T. za prebacivanjem djece L.T. i M.T. iz Područne jedinice Pupnat u Centralni vrtić u Korčuli. Povjerenstvu za upis obratili su se i roditelji dječaka M.Š. za prebacivanjem iz Centralnog vrtića u Korčuli u Područnu jedinicu Pupnat. Zahtjev je pozitivno riješen.

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                         Vinka Lozica

Više

Privremeni rezultati upisa djece u Dječji vrtić Korčula

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
Pelavin mir bb

20260 Korčula
Tel.: 711 631
KLASA: 601-02/2023-1-221-1
URBROJ: 2138/01-VRT-2023-001
Korčula, 3.7.2023.

Na temelju Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Korčula te Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u Dječji vrtić Korčula, Povjerenstvo za upis djece, nakon razmatranja pravovremeno prispjelih zahtjeva na Oglas za upis djece u pedagoškoj 2023./2024. godini na sastanku održanom 30. lipnja 2023. godine donijelo je sljedeću

PRIVREMENU ODLUKU

1. Primiti djecu prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece i Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i to u:

DJEČJI VRTIĆ KORČULA – JASLIČKE SKUPINE:


Mješovite jasličke skupine

Redni brojBroj Zahtjeva
1.42
2.43
3.22
4.50
5.48
6.4
7.8
8.21
9.40
10.23
11.24
12.38
13.44
14.1
15.2
16.27
17.3

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 1.,2.,5.,7.,8.,13.,14., upisuju se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.29
2.20
3.6
4.9
5.31
6.26
7.11
8.7
9.34
10.52
11.51
12.10

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Jaslička skupina – Zahtjevi koji nisu zadovoljili uvjete, djeca do 31.8.2023.godine neće napuniti godinu dana života:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.5
2.41
3.45
4.12
5.14
6.39
7.54
8.55

CENTRALNI VRTIĆ KORČULA-VRTIĆKE SKUPINE

Mlađa odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
128

Srednja odgojna skupina:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.47
2.49

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

DJEČJI VRTIĆ KORČULA-VRTIĆKE SKUPINE

LISTA ČEKANJA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.46
2.33

Djeca sa Zahtjevima na Listi čekanja moći će se upisati u slučaju upražnjenja mjesta u skupini uz obvezno prilaganje Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i Knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL ČARA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.17
2.18
3.30
4.37

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 3., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

PODRUČNI ODJEL LUMBARDA:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.16
2.19
3.32
4.36
5.35

Djeca sa Zahtjevima pod rednim brojevima 3. i 4., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 3.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršene 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL ŽRNOVO:

Redni brojBroj Zahtjeva
1.25
2.53

Dijete  sa Zahtjevom pod rednim brojem 2., upisuje se uz uvjet prilaganja Potvrde o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i knjižice cijepljenja iz koje je razvidno da su uredno i redovito cijepljena (osim u slučaju postojanja kontraindikacija potvrđenih dodatnom važećom medicinskom dokumentacijom).

Dijete po rednim brojem 1.ostvaruje pravo na pohađanje vrtića od navršene 3 godine života.

PODRUČNI ODJEL RAČIŠĆE

Redni brojBroj Zahtjeva
1.15
2.13

2. Pozitivno je riješen zahtjev majke I.T. za prebacivanjem djece L.T. i M.T. iz Područne jedinice Pupnat u Centralni vrtić u Korčuli. Povjerenstvu za upis obratili su se i roditelji dječaka M.Š. za prebacivanjem iz Centralnog vrtića u Korčuli u Područnu jedinicu Pupnat. Zahtjev je pozitivno riješen.

3. Protiv ove Odluke podnositelji Zahtjeva imaju pravo žalbe Povjerenstvu za upise Vrtića u roku od 5 dana od primitka privremenih rezultata upisa. Žalbe se podnose pisanim putem.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Nikolina Batistić

Više