Novosti

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

O B A V I J E S T

o podnošenju zahtjeva za upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2023./2024.godinu u pedagoškim jedinicama Čara, Korčula,Lumbarda,Račišće,Pupnat i Žrnovo

UPIS DJECE U DJECJI VRTIĆ KORČULA ĆE TRAJATI OD 21. DO 29. LIPNJA 2023. GODINE U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA KORČULA OD 8.00 DO 12.00 SATI. 


ZBOG INFORMATIVNOG RAZGOVORA RODITELJI TREBAJU DOĆI NA UPIS ZAJEDNO S DJETETOM ZA KOJE PREDAJU ZAHTJEV ZA UPIS!

ZAHTJEV ZA UPIS, UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA možete preuzeti na dnu Obavijesti i/ili u prostorijama Centralnog vrtića.

Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka potrebno je priložiti:

1.rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

2. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i preslika knjižice cijepljenja djeteta,

3.potvrda/elektronički zapis o prebivalištu za oba roditelja i dijete ili preslika osobne iskaznice,

4. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu odgovarajuća potvrda nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica postojanja mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne starije od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,

5.za dijete samohranog roditelja – preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

6.za dijete jednoroditeljskih obitelji – presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

7.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili potvrda nadležnost tijela o statusu HRVI,

8.za dijete osobe s invaliditetom uvrštenih u hrvatski registar osoba s invaliditetom – dokaz da je roditelj uvršten u hrvatski registar osoba s invaliditetom,

9.za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Zavoda za socijalni rad,

10.za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i druga medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se ureduje metodologija vještačenja,

11.za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni list svakog djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

12.za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

13.za dijete roditelja koji prima zajamčenu minimalnu naknadu – presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Upis djece u Dječji vrtić Korčula ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtića Korčula.

Vrste programa za upis djece u Dječji vrtić Korčula :

1) 9,5-satni – cjelodnevni  jaslički

2) 9,5-satni – cjelodnevni  vrtićki

3) 6-satni s dva obroka

4) 5,5-satni  bez  obroka  (područni vrtići)

       POSEBNI PROGRAMI

1) Rano učenje Engleskoga jezika

2) Sportski program

Rezultati upisa ( Privremena lista) biti će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića po isteku roka za prijem Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Korčula na način koji ne uključuje objavu osobnih podataka ( pod šifrom koju dobiju prilikom predaje Zahtjeva za upis).

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu listu u roku od 5 dana od dana objave rezultata objave upisa. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku Povjerenstvu za upis. Prigovore rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula.

 Po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula

 Korčula, lipanj 2023. godine                                                     

                                                                                                          Ravnateljica

                                                                                                           Ingrid Marelić

Više

Natječaj za radno mjesto zdravstveni voditelj/ica

Dječji vrtić Korčula

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-135

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 94/13 i 98/19, 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

N A T J E Č A  J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 1. ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA/medicinska sestra, 1 izvršitelj/ica – na neodređeno, puno  radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. i  25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13i 98/19, 57/22) 

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o  državljanstvu – domovnica
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
 5. Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19, 57/22), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
 6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja.
 7. Elektronički zapis  radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 8.  Životopis

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br.82/08,69/17).

 

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su

dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu

prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih braniteljahttps://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ-ZDRAVSTVENI VODITELJ-NE OTVARATI“  potrebno je dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb, 20260 Korčula

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni  na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

Natječaj je objavljen dana 10. svibnja.2023. i traje do 17. svibnja.2023. godine.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Vinka Lozica

 

 

Više

Natječaj za radno mjesto spremač/ica

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-136

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.    

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavljuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su (prema članku 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97):

 • završena osnovna škola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Životopis,
 2. Dokaz o školskoj spremi – NSS,
 3. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) izdani u vrijeme trajanja ovog natječaja,
 4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja,
 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja
 6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja
 7. Dokaz o državljanstvu,
 8. Rodni list.

Izbrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08,69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,  broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,  103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i  zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),  dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona  o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno  potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni   odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u  trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se  poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj  157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.  Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik  zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja  takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata  te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati  isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA“  potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na  mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula dana 10. svibnja 2023. godine i traje zaključno do dana 17. svibnja 2023. godine.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             

                                                                                  ____________________

                                                                                  Vinka Lozica

 

Više

Natječaji za zapošljavanje

Natječaj za prijem na radno mjesto – Odgojitelj/ica predškolske djece
Natječaj za prijem na radno mjesto – Pomoćnik/ca za djecu s teškoćama u razvoju
Natječaj za prijem na radno mjesto – Spremač/ica
Više