Novosti

Postupak u slučaju djeteta pozitivnog na Covid19 u vrtiću

Poštovani roditelji,

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Služba za epidemiologiju Dubrovnik, donio je dokument koji regulira postupak kod pozitivnog djeteta u vrtiću.

Molimo vas da dokument pročitate te vas pozivamo da se i dalje, kao i do sada, držimo svih  propisanih epidemioloških mjera.

Ostanite zdravi!

Vaš vrtić

Postupak kod pozitivnog djeteta u vrtiću

Više

Natječaj – zdravstveni/a voditelj/ica – medicinska sestra

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

 

KLASA: 601-02/2021-1-290

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula, 29. prosinca 2021.

 

Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

 

N A T J E Č A  J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 

ZDRAVSTVENI/A VODITELJ/ICA – medicinska sestra, 1 izvršitelj/ica  – na neodređeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto  prema članku 24. stavak 7. i članak 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13i 98/19)

 

Poslove medicinske sestre može obavljati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 2. Dokaz o  državljanstvu – domovnica
 3. Rodni list
 4. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija 3o dana od dana objave natječaja
 5. Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija 30 dana od dana objave natječaja
 6. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija 30 dana od dana natječaja
 7. Elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
 8.  Radni životopis

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08,69/17).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja    https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ -ZDRAVSTVENI VODITELJ“  potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb,  20260 Korčula.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

 

Natječaj je objavljen dana 29. prosinca 2021. i traje do 6. siječnja 2022. godine.

 

                                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                 Daniela Farčić

 

Više

Natječaj – stručni/a suradnik/ca pedagog/inja

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

 

KLASA: 601-02/2021-1-291

URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula, 23. prosinca 2021.

 

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula  raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 

STRUČNI/A SURADNIK/CA – PEDAGOG/INJA, 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme (zamjena do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta)

Uvjeti za radno mjesto prema članku 24. stavku 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu ako je položen, na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita u zakonsom roku;
 3. Dokaz o  državljanstvu – domovnica;
 4. Rodni list;
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 6. Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 7. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 8. Elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 9. Životopis.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja   https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ -PEDAGOG“  potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb,  20260 Korčula.

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

Natječaj je objavljen dana 23. prosinca 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine.

 

                                                                                                      Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                 Daniela Farčić

Više

Natječaj – odgojitelj/ica

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

 

KLASA: 601-02/2021-1-292

URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula, 23. prosinca 2021. godine

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Korčula raspisuje

 

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova na radnom mjestu

 

ODGOJITELJ/ICA, 1 izvršitelja/ica – na određeno, puno radno vrijeme

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) su završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja.

 

Uz  vlastoručno potpisanu  pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 2. Dokaz o položenom stručnom ispitu;
 3. Dokaz o državljanstvu – domovnica;
 4. Rodni list;
 5. Potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 6. Potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
 7. Potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene  zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starija od 30 dana od dana objave natječaja;
 8. Elektronički zapis radno – pravnog statusa iz baze podataka  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja);
 9. Životopis.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

 

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

 

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ- ODGOJITELJ“  potrebno je dostaviti poštom na adresu:

Dječji vrtić Korčula,  Pelavin mir bb,  20260 Korčula

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od  dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula.

 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće se razmatrati.

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula.

 

Natječaj je objavljen dana 23. prosinca 2021. godine i traje do 31. prosinca 2021. godine.

 

                                                     Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                                 Daniela Farčić

Više

Dan sjećanja

U Dječjem vrtiću Korčula prigodno smo obilježili Dan sjećanja na žrtve Domovinskoga rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje.

Kroz ovotjedne aktivnosti u kojima su sudjelovale različite vrtićke skupine, vrijednim ručicama izgradili smo repliku Vukovarskog vodotornja – simbola otpora i zajedništva, izrađivali plakate te na prigodnim mjestima s odgojiteljicama zapalili svijeće.

m_1637151972069 m_IMG-eed52c021583d1e6f23c2ce06425fd46-V m_IMG-6a18ae89a820aaad9c5f9609f977391c-V m_IMG-249aa384165ddf7e5ee49b1c693f8453-V

Više

OBAVIJEST

Poštovani roditelji,

Od utorka, 16.11.2021., Dječji vrtić Korčula radi po starom modelu. Roditelji su dužni kod dolaska nositi maske, dezinficirati ruke i prijeći dezbarijeru. Za roditelje i osobe koje dovode djecu nisu potrebne COVID potvrde.

Ostanite zdravi!

Vaš Dječji vrtić Korčula

Više

˝Pričom u sridu˝

Kroz program ˝Pričom u sridu˝, naša suradnja s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali uspješno se nastavlja i ove godine.

Pričaonicama su prisustovale mlađa i srednja odgojna skupina, a slušali su priču ˝Tako je lijepo što smo različiti˝. Kroz priču i aktivnosti nakon čitanja, djeca su osvještavala vrijednost  različitosti te učila o toleranciji. S obzirom na okolnosti, pričaonice se odvijaju virtualno, putem Zoom-a.

Radujemo se daljnjoj suradnji i novim pričama!

Više