Natječaj za radno mjesto spremač/ica

DJEČJI VRTIĆ KORČULA

Pelavin mir bb

20260 Korčula

KLASA: 601-02/2023-1-136

UR.BROJ: 2138/01-VRT-2023-001

Korčula, 10. svibnja 2023.    

 

Temeljem članka 26. stavka 1. i 2.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula objavljuje

 

N A T J E Č A  J

za prijem radnika na radno mjesto

SPREMAČ/ICA – 1 izvršitelj (m/ž)

na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti za radno mjesto spremača/ice su (prema članku 8. stavak 1. točka 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (“Narodne novine”, broj 133/97):

  • završena osnovna škola.

Uz vlastoručno potpisanu zamolbu, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  1. Životopis,
  2. Dokaz o školskoj spremi – NSS,
  3. Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a (e-radna knjižica) izdani u vrijeme trajanja ovog natječaja,
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja,
  5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97107/0794/1398/1957/22), ne starije od dana objave ovog natječaja
  6. Potvrda nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), da osobi nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu, ne starije od dana objave natječaja
  7. Dokaz o državljanstvu,
  8. Rodni list.

Izbrani kandidat dužan je, po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br.82/08,69/17).

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno sve dokaze o ostvarenju prava prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, potvrde o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

 

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine,  broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,  103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata  (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i  zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20),  dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate

samo pod jednakim uvjetima.

Da bi kandidat ostvario prednost pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21).

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- ZOHBDR 2021.pdf (gov.hr)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona  o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,  58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i rješenje, odnosno  potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni   odnos.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavak 1.-2.  Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u  trenutku prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se  poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju- Zakon o civilnim stradalnicima iz DR.pdf (gov.hr).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj  157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.  Dokaz o invaliditetu smatra se javna isprava na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik  zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18).

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja  2018. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja  takvih podatka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata  te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati  isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ – SPREMAČ/ICA“  potrebno je dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb, 20260 Korčula.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavaju uvjeta natječaja je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula.

Urednom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u  natječaju. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

Obavijest o rezultatima natječaja objavit će se na  mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Korčula s navedenim imenom i prezimenom izabranog  kandidata.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Korčula dana 10. svibnja 2023. godine i traje zaključno do dana 17. svibnja 2023. godine.

 

 

 

                                                                                  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                             

                                                                                  ____________________

                                                                                  Vinka Lozica