Obavijesti

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Korčula raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ/ICA – na neodređeno, puno radno vrijeme, 3  izvršitelja/ice

 

ODGOJITELJ/ICA – na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. Dokaz o državljanstvu

2. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

3. Svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za odgojitelje

4. Životopis

5. Elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

6. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

– uvjerenje o nekažnjavanju

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.stavak 2.) ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. stavak 4.) ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

– potvrda Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

 

7. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb., 20260 Korčula .

Natječaj je objavljen dana 3.rujna 2021.godine .

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola,sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br.82/08,69/17).

 

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

 

 

 

KLASA: 601-02/2021-1-143
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula, 3.rujna 2021. godine

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Daniela Farčić

Više

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/ica pripravnik

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Korčula raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, puno radno vrijeme najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, pola radnog vremena  najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. Dokaz o državljanstvu

2. Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

3. Životopis

4. Elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

5. Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju:

–  uvjerenje o nekažnjavanju

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.stavak 2.) ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

– potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. stavak 4.) ne starija od 30 dana od dana objave natječaja

– potvrda Centra za socijalnu skrb ( prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja

6. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnoga mjesta izabrani kandidat dužan je dostaviti po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb., 20260 Korčula .

Natječaj je objavljen dana 3.rujna 2021.godine .

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti kandidati oba spola,sukladno članku 13.Zakona o ravnopravnosti spolova ( NN br.82/08,69/17).
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

 

 

 

 

 

KLASA: 601-02/2021-1-142
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula,3.rujna 2021.

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Daniela Farčić

Više

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA

DJEČJI VRTIĆ KORČULA
KORČULA
Tel: 711- 631
Mail.: djecji.vrtic.korcula@du.ht.hr

KLASA: 601-02/2021-1-138
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

Korčula, 1.rujna 2021.godine

 

Temeljem članka 58.Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donosi

 

ODLUKU

o poništenju natječaja za radno mjesto odgojiitelj/ica pripravnik

I.

OBRAZLOŽENJE :

Upravno vijeće na 24.sjednici održanoj dana 31.kolovoza 2021.godine donijelo je Odluku da se postupak obustavi zbog formalno-pravnih nedostataka prilikom raspisivanja Natječaja.

 

Obustavlja se postupak natječaja za izbor kandidata na radno mjesto Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme u trajanju od godine dana i Odgojitelj/ica pripravnik jedan izvršitelj na određeno vrijeme, pola radnog vremena  u trajanju od godine dana objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula dana 12. srpnja 2021.godine.

 

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Dječjeg vrtića Korčula.

 

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNICA

                                                                                                     UPRAVNOG VIJEĆA

                                                                                                    Daniela Farčić

Više

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti Covid-19

Poštovani roditelji,

u skladu s uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva znanosti i obrazovanja od 26.8.2021.godine vezanim za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 Dječji vrtić Korčula od 1.rujna 2021.godine mogu pohađati sva upisana djeca uz poštivanje epidemioloških mjera.

Roditelji su dužni svako jutro prije dovođenja djeteta u Vrtić mjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te u slučaju povišene tjelesne temperature  ne smiju dovoditi dijete u Vrtić, već se javljaju ravnateljici Vrtića i izabranom liječniku(pedijatrici) radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

Obavještavamo roditelje djece:

– da ne dolaze u pratnji djeteta u Vrtić ako imaju simptome zarazne bolesti ( npr.povišena tjelesna temperatura,kašalj,poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev,povraćanje),ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19;

– da ne dovode dijete u Vrtić ukoliko dijete ima simptome zarazne bolesti     ( npr.povišena tjelesna temperatura,kašalj,poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa,grlobolja, proljev,povraćanje),ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako imaju saznanja da je zaraženo s COVID-19;

 

PONAŠANJE U VRTIĆU

– Cijelo vrijeme boravka u Vrtiću roditelji su dužni nositi zaštitne maske!
– Prilikom ulaska u Vrtić roditelji obavezno moraju dezinficirati ruke i preći zaštitnu barijeru!
– Održavati fizički razmak od najmanje 1,5 metar u odnosu na druge osobe u Vrtiću!
– Što kraće se zadržavati u Vrtiću i koristiti najkraći put dovođenja djeteta do garderobe odgojne skupine!

Mjere HZJZ I Ministarstva znanosti i obrazovanja za suzbijanje i sprječavanje bolesti Covid-19 možete pročitati na ovom linku :Upute-za-sprječavanje-i-suzbijanje-epidemije-bolesti-COVID-19-vezano-uz-rad-predškolskih-ustanova-osnovnih-i-srednjih-škola-u-školskoj-godini-2021.-2022.

 

Dječji vrtić Korčula

Više

Polazak u Vrtić novoupisane djece

Poštovani roditelji novoupisane djece,

molimo da 1.rujna 2021.godine dođete s djecom upisanom u centralni vrtić u Korčuli od 7.00 do 9.00 sati u prostore centralnog vrtića i od 7.30 do 9.00 sati za djecu upisanu u područne vrtiće radi upoznavanja i pružanja informacija o pohađanju vrtića.

Veselimo se vašem dolasku!

Više

Natječaj za radno mjesto Odgojitelj/ica PRIPRAVNIK

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Korčula raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za obavljane poslova radnog mjesta

 

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, puno radno vrijeme najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA – PRIPRAVNIK  na određeno, pola radnog vremena  najduže godinu dana

– 1 izvršitelj/ica

 

 

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja

 

Prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 

1. presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi

3. uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju prekršajnog postupka sukladno sve sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)

4. presliku domovnice

5.  životopis

6. presliku rodnog lista

7. elektronički zapis osiguranja sa HZMO-a

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje  prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića), na adresu  Dječji vrtić Korčula, Pelavin mir bb., 20260 Korčula .

Natječaj je objavljen dana 12.7.2021.godine .

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.

 

 

 

 

KLASA: 601-02/2021-1-122
URBROJ: 2138/01-VRT-2021-001

 

Korčula,12.srpnja 2021. godine

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Daniela Farčić

 

Više

Ruksak pun kulture

“Ruksak pun kulture” naziv je programa Ministarstva kulture i medija putem kojeg se svake godine održavaju radionice, predstave i razni drugi kulturni sadržaji u školama i vrtićima. Dječji vrtić Korčula nekoliko godina aktivno sudjeluje u Programu. Ove godine tijekom svibnja i lipnja djeca vrtića u Žrnovu i Korčuli imali su priliku sudjelovati u kreativnim radionicama.

U Žrnovu je organizirana radionica izrade drvenih igračaka. Radionicu je vodio Matija Bobek, autor projekta ” Kao prvo- ZAGONETNO DRVO”, pedagog i voditelj radionica za najmlađe.  “Kao prvo – zagonetno drvo je interaktivan  i ekološki održiv projekt unutar kojeg se kroz pedagoške metode stvaraju igračke od drveta i ostalih prirodnih materijala pronađenih u okolišu. Igračke su izrađene ručno ,premazane i polirane lanenim uljem.

Djeca starije odgojne skupine u Korčuli su ugostili članove Udruge za promicanje kulture”Kozlići” koji su pripremili Kamišibaj, tradicionalno japansko pričanje priča. Kamišibaj, u doslovnom prijevodu “predstava od papira”,  je malo drveno kazalište (kutija s vratima) u kojem se izmjenjuju ilustracije u zadanom tempu dok narator priča priču. Djeca su sama izradila vlastiti Kamišibaj priče Avanture maloga JUJU.

Više

Vuk i spisateljica koji žele obići Hrvatsku

U suradnji s Kutkom knjiga u ponedjeljak 7.6.2021.godine u ljetnom kinu održat će se predstavljanje slikovnica “Vuk” (slikovnice će se čitati na više jezika) i druženje sa spisateljicom Orianne Lallemand. Djeca starije odgojne skupine biti će na radionicama ,predstavljanju slikovnica i druženju sa spisateljicom.  U Vrtiću smo imali prilike čitati slikovnice o Vuku, djeci se jako sviđaju, stoga nas veseli upoznavanje autorice i kako zvuči kada se slikovnice čitaju na stranim jezicima.

unnamed

Više

Pričom u sridu – Međunarodni dan Afrike

Djeca starije odgojne skupine u srijedu 26.svibnja sudjelovala su u obilježavanju Međunarodnog dana Afrike. U suradnji s Gradskom knjižnicom Ivan Vidali i Centrom za kulturu Korčula, u sklopu projekta”Pričom u sridu”, u prostoru ljetnog kina djeca su bila u društvu dramskog pedagoga Damira Boroevića koji im je na interesantan način predstavio knjigu “Bo-Tuov bubanj”.Upoznali smo se sa osobitostima Afrike, raznolikošću kontinenta, a sve uz motiviranje Klauna Cunija.

Više