Plan rada za 2015./2016. godinu

   ŽUPANIJA  DUBROVAČKO – NERETVANSKA

GRAD KORČULA

PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČJI  VRTIĆ  KORČULA

 \"1\"

                     PLAN RADA

           ZA 2015/2016. godinu

          

                      Klasa:601-02/2015-1-117

                      Urbroj:2138/01-VRT-2015-001

                    KORČULA,15.listopada 2015.

 

 PELAVIN  MIR  b.b.

20260 KORČULA

Tel/fax: 020711631

E-mail:djecjivrtickorcula@h-1.hr

 

I.    USTROJSTVO RADA      

          Na tabeli koja slijedi prikazane su odgojne skupine, popunjenost,vrste boravka, popis i stručna sprema odgojitelja – 01. rujna 2015. god..

\"2\"

Za pedagošku godinu 2015/16.  ukupno je upisano 187 djece.U pedagošku jedinicu Pupnat nije upisano ni jedno dijete, te je za ovu godinu ta skupina zatvorena. U Dječjem vrtiću Korčula primljena su sva prijavljena djeca i nema liste čekanja.Ove godine ukupno u svim p.j. ima 47  predškolaca, od toga je dvoje djece s teškoćama i imaju dva pomoćnika .

 

 Tehničko osoblje:

–  na poslovima prehrane rade: pomoćna kuharica Nela Šakotić SSS i glavna kuharica Katarina Vojvodić, SSS,

–  na poslovima održavanja čistoće rade Dragica Radovanović  SSS  i Jakica Curać SSS,

–  na poslovima domara – ekonoma  radi Milan Grbin SSS.

Poslove šefice računovodstva vrši Merica Blažević, VŠS – ekonomist.

 Ravnateljica :Julijana Prižmić VŠS, odgojiteljica predškolske djece

Posebni programi:športski i rano učenje stranog jezika.Oba programa imaju suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete i športa.

 

Grad Korčula još nije odobrio psihologa, pedagoga  ili  logopeda, jedan djelatnik, kao ni  višu  medicinsku  sestru,

na pola radnog vremena.

 

Radno vrijeme vrtića je  od 6,30 do 16,00 sati :

prvi odgojitelj radi od 6,30 do 12,30 sati,

ostali odgojitelji rade od 7,00 do 13,00 sati – prva smjena

                                   od 9,30 do 15,30 sati – druga smjena

– zadnji odgojitelj radi od 10,00 do 16,00 sati 

Radno vrijeme u područnim jedinicama je od 7.30 do 13.00 sati (Lumbarda, Račišće, Žrnovo i Čara)

Rad tijekom ljetnih praznika, kada u pravilu opadne broj polaznika Vrtića, biti će organiziran dežurstvima u centralnom vrtiću Korčula u skladu s potrebama roditelja.

Radno vrijeme tehničkog osoblja:

– kuharica i pomoćna kuharica rade od 6.30 do 14.30 sati,

– prva spremačica radi od 11,30 do 19,30 sati,

– druga spremačica radi od 12,00 do 20,00 sati,

– domar – ekonom radi od 7,00 do 15,00 sati.

Uredovno vrijeme je od 7,00 do 15,00.

Dnevni raspored rada odgojitelja:

-6 sati-neposrednog boravka u Vrtiću (5,5 sata neposrednog rada s djecom + 0,5 sata dnevnog odmora)

-1,5 sat- planiranje i vrednovanje rada, priprema prostora i poticaja, suradnja s roditeljima te poslovi stručnog usavršavanja (djelomično se provode u Vrtiću, a djelomično izvan njega)

-0,5 sati – ostali poslovi (također se provode djelomično u Vrtiću,a djelomično na drugim mjestima) 

Kućni red  nalazi se u kutiću za roditelje, kao i jelovnik, te roditelji imaju svakodnevni uvid  o

hrani i piću koje djeca taj dan konzumiraju.

Pomoćna kuharica Nena Pendo i glavna kuharica Boženka Curać su na bolovanju. Zamjenjuju ih Nela Šakotić i Katarina Vojvodić. Odgojiteljica Marina Salečić je na bolovanju.U Lumbardi radi Sanja Bačić Bebić.Mia Silić radi u jaslicama do povratka Marine Salečić s bolovanja.

    II     MATERIJALNI     UVJETI

 Prostori u kojima se program odvija su osigurani po svim standardima, te je ukupan prostor vrtića u funkciji djece (sigurnosno zatvaranje ulaznih vrata, prostor je bez stepenica koje se koriste za tjelesne aktivnosti, u potkrovlju- vanjski prostor,djeca najmanje borave u sobama zahvaljujući okolišu primjerenom za svakodnevni izlazak van vrtića.) Oprema je prilagođena djeci, kao i didaktički materijali koji im se nude, a s kojima  se kod djece potiče istraživanje, eksperimentiranje, manipuliranje i sloboda kretanja po prostoru.

Namjera  nam je opremiti kuhinju kvalitetnim posuđem,praonicu posteljinom za dječje krevetiće,prostorije potrebitim namještajem i didaktičkim materijalom jer se osjeća nedostatak istog.

I nadalje nam je najveći problem loša sanacija vrtića 2013.god.Prokišnjava po hodnicima vrtića i prostorijama dnevnog boravka djece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Plan Za sanaciju i uređenje svih  vrtića nastavit će se u suradnji s  Gradom  Korčula i Općinom Lumbarda,  županijom, donatorima.

 III    NJEGA I SKRB ZA TJELESNI RAST I ZDRAVLJE DJECE

 U vrtiću će se pratiti prilagodba svakog djeteta, pogotovo djece upisane u jaslice i djece s teškoćama u razvoju, a i svakog drugog novoupisanog djeteta.Snimanje početnog stanja u skupinama vršiti će odgojitelji u suradnji s ravnateljicom.Pratiti će i procjenjivati potrebe djece.Osigurati će se uvjeti u kojima je dijete inicijator i kreator prostora u kojem boravi, sadržaja koji ga zanimaju i odnosa koje postavlja.        

Naglasak je na realizaciji zadaća:

  1. 1.       Organiziranje higijenskih i zdravstvenih uvjeta unutarnjeg i vanjskog prostora,
  2. 2.        Analiza i praćenje psihofizičkog razvoja i zdravstvenog napretka djece,
  3. 3.       Organizacija kvalitetne prehrane djece u odnosu na modernu organizaciju procesa njege, skrbi, odgoja i naobrazbe

Izuzev rada s djecom važno je naglasiti i potrebu rada s roditeljima, individualno i na roditeljskim sastancima sa zanimljivim i korisnim temama vezanim uz mentalno zdravlje i sve ostalo što bi moglo koristiti djeci.

Rast i razvoj djeteta predškolske dobi je izuzetno intenzivan, a odvija se ne samo po biološkim zakonima, nego i pod utjecajem okoline ili točnije svega što dijete prati i okružuje.

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

*sistematskim  pregledima novoprimljene djece u vrtić,

*njega djece, redovno i odgovorno održavanje osobne higijene djeteta,

*organiziranje preventivnog stomatološkog pregleda djece,

*kontinuirano voditi brigu o prehrani djece, pratiti higijensko stanje hrane, te stanje higijene kuhinje i samih radnika,

*provođenje sprječavanja širenja zaraze pri epidemiološkoj indikaciji,

*pružanje prve pomoći djetetu kod povreda i akutnih stanja,

 

ZDRAVSTVENI ODGOJ

*pravovremeno otkrivanje tjelesnih oštećenja,

*programiranje zadataka i sadržaja u području tjelesne i zdravstvene kulture,  

*sudjelovanje u prilagođavanju programskih zahtjeva za dijete sa posebnim potrebama u njezi, odgoju i zdravstvenoj zaštiti,

*edukacija o značaju dobre i zdrave prehrane,

*na roditeljskim sastancima upoznati roditelje sa načinom prehrane u vrtiću,

*praćenje pojava određenih bolesti, nametnika te ih potaći na aktivno sudjelovanje u rješavanju istih

*provođenje edukativnih mjera u svezi sa zaštitom djeteta s posebnim potrebama u prehrani.

 

PREHRANA

*praćenje implementacije HASAPP sustava u kuhinju

*izrada jelovnika

*kontrola kvalitete prehrane i kvalitete namirnica koje se koriste u pripremi obroka,

*laboratorijska kontrola brisova za posuđe i površine koji se koriste za pripremanje hrane.

 

BORAVCI U PRIRODI

*organizirano provođenje boravka djece u prirodi i drugim otvorenim prostorima s provedbom organiziranih raznolikih programskih aktivnosti

 

ČIŠĆENJE I UREĐENJE PROSTORA I OKOLINE

*educirati radnike o higijenskim mjerama koje je potrebno provoditi uz praćenje provedenog

*suradnja i pomoć pri osiguranju i unapređivanju higijenskih uvjeta vanjskog i unutarnjeg prostora,

*provoditi mjere nužne za siguran boravak djece u prostorima predviđenim za boravak djece, pomoć i suradnju kod uređenja vanjskog prostora,

*kontinuirano provoditi pravovremenu evidenciju tehničkih kvarova i otklanjanje istih.

 

PRAĆENJE I KONTROLA ZDRAVLJA RADNIKA

*provođenje sistematskih pregleda radnika po potrebi,

*po potrebi posebni kontrolni liječnički pregledi u kuhinjama, prema odluci medicinske službe,

*sudjelovati u nabavi sredstava za dezinfekciju, sanitetskog materijala,sitnog inventara namijenjenog djeci, te brinuti za njihovu pravilnu upotrebu.

 

ZAVOD ZA JAVNO  ZDRAVSTVO

*kontrola kvalitete prehrane djece u skladu sa normativima

*surađivati u procjeni uhranjenosti djece,

*surađivati i savjetovati se pri sastavljanju jelovnika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  IV    ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

 Učenje je utkano u svaki segment zajedničkog življenja djece i odraslih iz kojeg je zapravo vidljiva kvaliteta njihovog svakodnevnog življenja u Vrtiću.Pristup odgoju i učenju djece treba podrediti individualnim i razvojnim različitostima djece i staviti u službu zadovoljavanja njihovih različitih interesa, mogućnosti i potreba a ne podrediti unaprijed propisanim sadržajima učenja.

 

CILJEVI RADA:

*stvaranje poticajnog materijalnog okruženja i uvažavanje prostora kao trećeg odgojitelja

*poticanje odgojitelja na promatranje, praćenje i vrednovanje aktivnosti djece

*praćenje djece putem listi praćenja

*poticanje projektnog planiranja

*poticanje razvoja ekološke svijesti kod djece (zaštitu životinja i biljaka, obazrivo trošenje prirodnih resursa)

*program odgoja i obrazovanja za ljudska prava (NE- svakom obliku nasilja,netoleranciji, rasizmu)

*poticati solidarnost sa slabijim, hendikepiranim članovima društva.

*uključivanje djece u zbivanja društvene sredine

 Kvalitetu odgojno-obrazovne prakse određuje cjelokupna kvaliteta uvjeta u kojima djeca u vrtiću žive, kvaliteta prostorno-materijalnog okruženja, komunikacije među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa, mjera u kojoj odrasli razumiju djecu i način na koji tumače i podupiru proces njihova učenja i dr.a ne program po sebi.

Odgojitelji podupiru aktivno suradničko učenje djece pribavljanjem primjerenih resursa, djeljenjem moći s djecom, razgovarajući, dogovarajući se i surađujući s djecom u procesu njihovog učenja, potičući poželjne osobine i kompetenciju djece: samostalnost, snalažljivost, kreativnost, samopouzdanje, komunikativnost i suradnička umijeća, tolerantnost, sposobnost riješavanja problema te razvoj praktično upotrebljivih znanja.

Naša zadaća je:

*pružanje bogate stimulacije u svakodnevnom okruženju koja je temelj za napredovanje svakog djeteta,

*zadovoljavanje tjelesnih potreba i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece,

*poštivanje zakonitosti dječjeg razvoja i njegovih realnih mogućnosti,

*osiguranje uvjeta za komunikaciju u kvalitetnoj sredini kroz zajedničko življenje djece i odraslih,

*poticanje raznolikosti i stvaralačkog odnosa spram okoline u kojoj dijete živi,

*uklanjanje mogućnosti negativnih djelovanja sredine,

*individualni pristup u odnosu dijete-odgojitelj.

 Na početku pedagoške godine prostorije dnevnog boravka djece uređujemo u skladu s njihovim razvojnim sposobnostima i interesima, potičući ih na učenje i istraživanje, a tijekom godine na osnovi praćenja aktivnosti djece vršimo stalne nadopune, promjene i prenamjene okruženja.

U skladu s Godišnjim planom i programom rada ustanove, odgojiteljice će dnevno planirati aktivnosti, sadržaje, materijale i sredstva ponuđena djeci i bilježiti zapažanja o njihovim aktivnostima, reakcijama ponašanju, kako bi pratili u kolikom intenzitetu i na koji način potiču razvoj pojedinog djeteta i pojedine skupine djece u cjelini.Pedagošku dokumentaciju odgojiteljica sačinjavati će tjedni i tromjesečni planovi i valorizacije rada, plan suradnje s roditeljima i plan stručnog usavršavanja, kao i izvješća o realizaciji istih.

Plan rada, cjeline, teme, sadržaji odgojno-obrazovnog rada određeni su u skladu s poticanjem tjelesnog i psihomotornog, socio-emocionalnog, spoznajnog razvoja, te razvoja govora, stvaralaštva, kreativnosti.

Uloga odgojitelja je stvaranje okruženja po mjeri i potrebama svakog djeteta s ciljem samostalnog otkrivanja i upoznavanja svijeta i sebe u njemu.

 U jasličkoj dobi program se bazira na integraciji i poticanju socio-emocionalnog, spoznajnog, komunikacijskog i tjelesnog razvoja, te razvoja samostalnosti.Posebno se radi na poticanju razvoja opće i fine motorike, vježbi koje razvijaju senzomotoriku ( opip, sluh, njuh, vid), te se potiču vježbe praktičnog života i usvajanje kulturno-higijenskih navika.

 Kroz razne tematske radionice, kreativne programe i igraonice koje su integrirane u program rada i prilagođene potrebama i interesima djece biti će ostvareni bitni ciljevi odgojno-obrazovnog procesa.

Projekti kroz koje ćemo putovati su:EKOLOŠKI ( održivi razvoj-energija iz prirode, zaštitimo biljke i životinje),DOBAR TEK,(volim voće i povrće)MOJI OSJEĆAJI (ja sam tužan,sretan),NAŠA PRAVA(partnerski odnos sa odraslima-komunikacija) MOJ PRIJATELJ JE DRUGAČIJI ( nosi naočale, ne može hodati),JA SAM SNAŽAN I ZDRAV(ja sam sportaš),MAMA KUPI MI … (izbjegavamo pretjeranu potrošnju,NE-rasipanju resursa),MOJE TIJELO.

 PROGRAM PREDŠKOLE

 Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnog rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Djetinjstvo je doba najvećeg mogućeg utjecaja na razvoj osobe i zato je ono iznimno važno razdoblje u životu čovjeka.Programom predškole želimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta te pripremiti dijete za što bezbolniji prelazak iz vrtića u osnovnu školu.S obzirom na važnost uloge koju vršnjaci igraju u socijalnom razvoju ovim programom želimo uključiti djecu koja ne pohađaju redovni vrtićki program.

Predškola je prilika da djeca steknu samopouzdanje, uče i vježbaju samostalnost, steknu vještine u odnosima s drugom djecom i odraslima.

 

V  OBRAZOVANJE  I  STRUČNO  USAVRŠAVANJE  ODGOJITELJA  

          

Odgojiteljice i ravnateljica dužne su se permanentno obrazovati i stručno usavršavati.

Zadaci za unapređenje i stručno usavršavanje djelatnika su sljedeći:

 

1 .individualno- čitajući stručnu literaturu, časopise vezane uz predškolsku djelatnost

2. kolektivno- na Odgojiteljskim vijećima

   -radionicama za odgojitelje

   -predavanjima, savjetovanjima, seminarima i drugim stručnim skupovima

 

Odgojitelji- pripravnici i odgojitelji mentori održat će sastanke radi izmjene iskustava i dogovaranja oko planiranja stažiranja, provođenja programa i pripreme za stručni ispit, a sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita.

Ove godine nastojati ćemo obogatiti stručnu literaturu novim naslovima prema financijskim mogućnostima.

 

VI  SURADNJA S RODITELJIMA

 

S postavkom da Vrtić smatramo nadopunom i kvalitetnom pratnjom obiteljskog odgoja a ne njegovom zamjenom, osnovni zadatak nam je polagati punu pozornost na suradnju s djetetovom obitelji.

 Zadaci za unapređivanje suradnje s djetetovom obitelji:

 -Primarni oblik suradnje s roditeljima treba se odvijati kroz individualne kontakte roditelja i odgojitelja u svrhu zajedničkog praćenja razvoja svakog djeteta.Sekundarni oblici suradnje su kontakti roditelj-stručni suradnik i roditelj-ravnatelj.

-Održavavati informativne roditelje roditeljske sastanke na početku i na kraju radne godine radi otkrivanja bitnih obavijesti roditeljima, te tematske roditeljske sastanke.

-Kratke informacije pri dolasku i odlasku  djece u/iz vrtića, te putem Kutka za roditelje

-Raditi na otvaranju obitelji prema vrtiću (dosadašnja praksa pokazuje da ne dobivamo uvijek relevantne podatke potrebne za kvalitetan pristup djeci)

-U suradnji s roditeljima sudjelovati u važnijim zbivanjima u društvenoj sredini ali i u vrtiću, posebno za ona događanja za koja smatramo da nam roditelji mogu biti od velike pomoći i suradnje kao što je prikupljanje raznih materijala, izrada raznih sredstava, plakata, organiziranje prigodnih izložbi i sl.

 Vrtić će postupno organizirati sustav podrške za roditelje.

 VII    SURADNJA  S  DRUŠTVENOM ZAJEDNICOM 

 Naša ustanova otvoreno i jasno odgovara na zahtjeve suvremenog roditelja i njegovog djeteta omogučavajući im uvid u planiranje, rad, problematiku, konkretna postignuća ali i probleme na koje nailazimo u realizaciji pojedinih aktivnosti.

Uz svakodnevni planski rad Vrtića planom i programom predviđeno je i obilježavanje značajnih datuma, blagdana i praznika.

ČIMBENICI:                                                       SADRŽAJ RADA:

 1.Grad Korčula                                             – suradnja u osmišljavanju pojedinih

   Općina Lumbarda                                        segmenata odg.-obraz. procesa(značaj-

   MO Žrnovo, Čara, Račišće                         ni datumi i događanja, u realizaciji Preventivnih

                                                                         programa i projekata

 

 2 .Ministarstvo prosvjete i športa             – organizacija i provođenje stručnog

   Agencija za odgoj i obrazovanje            usavršavanja odg.-obr.radnika,stručna pomoć

                                                                    I podrška u realizaciji ostalih odg.obr. zadaća

 

 3 .Županijski ured za prosvjetu,              – suradnja vezana za organizaciju pedagoškog

   kulturu,informiranje,sport i tehničku      rada

   kulturu

 

 4. Zavod za javno zdravstvo         – stručna suradnja s liječnicima

                                                                   – briga za zdravlje djece

                                                                   – briga za zdravlje radnika vrtića

 

 5.       Centar za socijalnu skrb Korčula         -nezaobilazna pomoć i suradnja u svezi djece s

                                                                   posebnim potrebama

 

6.       Osnovne škole u Korčuli,Žrnovu,        -prijenos podataka o djeci i o rezultatima koje

            Lumbardi,Čari i Račišću                          postignu na ispitu zrelosti za školu

                                                                   -analiza eventualnih nedostataka u pripremi

                                                                   djece za školu,bolja dvosmjerna komunikacija

 


7 .Zajednica športova Dubrovačko-         -organizacija Olimpijskog festivala dječjih vrtića

     Neretvanske županije                           -promicanje važnosti bavljenja sportom za djecu i                               

                                                                      odrasle


8. Škola stranih jezika                          -rano učenje stranih jezika (engleski jezik)

     Pro futura

 

9. Ministarstvo unutarnjih poslova        -projekti vezani uz sigurnost:promet, na putu do

                                                                 škole

 

 10. Vanjski stručni suradnici:                   -suradnja vezana za dobrobit djece i njihovog

     Psiholog,pedijatar, ostali stručnjaci      psiho-fizičkog zdravlja

     i zdravstvene ustanove                           – potpora roditeljima


11. Kazališta                                               – dogovaranje i planiranje predstava u         

                                                                    vrtićima tijekom pedagoške godine

 

 12. Muzej u Korčuli                                    -suradnja u ostvarivanju godišnjeg plana rada,

                                                                   njegovanje tradicije kraja,kulturno povijesna

                                                                   baština

 

 13. Gradska knjižnica Ivan Vidali          – suradnja u stjecanju prvih saznanja o čitanju i

                                                                 pisanju,poticati interes i ljubav prema knjigama

                                                                i stjecanju pozitivnih znanja

 14. Predškolske ustanove – vrtići       -suradnja u organiziranju stručnog usavršavanja

 s područja Dubr.-ner. i Splitsko-        odgojitelja te međusobno upoznavanje,druženje,

 dalmatinske županije i svi drugi       razmjena iskustava i razvijanje prijateljskih

                                                              odnosa


15. Dječji vrtić “Anđeli čuvari”         – suradnja u realizaciji određenih projekata,

                                                              seminari


16.Banke,kladionica,                           -suradnja u realizaciji određenih projekata,

    Korkyra Shyping                                 sponzorstva, nabava papira za crtanje


  17.Maškarana Udruga                     -suradnja u realizaciji maškara,promoviranje

     “Bonkulovići”                               karnevalskih običaja

           

 18. Autoprijevozničke tvrtke          – suradnja pri realizaciji posjeta i izleta djece

 

19. Udruge roditelja djece s              -promicanje i zaštita prava djece,edukacija za

     teškoćama u razvoju                      odgojitelje,edukacija i savjetovanje za roditelje


20. Vjerske institucije                        -suradnja prilikom obilježavanja vjerskih blagdana


21.Turistička zajednica-                    – u okviru projekta “Volim Hrvatsku” i tradicionalne

Korčula                                               proslave i svečanosti u vrijeme poklada


 22. Crveni križ-Korčula                      -projekt upoznavanja sa opasnostima od ozljeda

                                                             i postupanje u slučaju potrebe-112,humanitarna

                                                               pomoć potrebitima


23.Ostali čimbenici koji proizlaze   -unapređenje rada,suradnja na svim poljima

iz projekata u sklopu Godišnjeg      koja je od koristi za djecu tijekom njihovog rasta i

plana i programa rada                       razvoja,njegovanje tradicije našeg kraja, običaji,

                                                            sigurnost(DVD),udruge i skupine ljudi te svi

                                                            pojedinci , čije djelovanje i znanje može biti od

                                                            koristi djeci,roditelji i prijatelji naših polaznika


24.Centar za kulturu Korčula         -suradnja u realizaciji vrtićkih priredbi, izložbi dječjih

                                                       radova,predstavljanju kazališta za djecu predškolske

                                                    dobi


 VIII    POSEBNI PROGRAMI:

 RANO UČENJE STRANOG JEZIKA – ENGLESKI JEZIK –  Imamo ugovor sa Pro – Futura za rano učenje stranog jezika- engleski jezik.Program vodi Miranda Botica, nastavnica engleskog jezika.Program se provodi dva puta tjedno po dva školska sata.

 Svijesni  važnosti upoznavanja djece sa stranim jezikom u ranoj dobi sklopili smo ugovor sa Pro –Futura za rano učenje stranog jezika –engleski jezik.

Djeca će strani jezik  učiti uz igru, priče, pjesme i glazbu na stranom jeziku.    

 

2. ŠPORTSKI PROGRAM – provodit će se u poslijepodnevnim satima – Program ima verifikaciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.Provoditi će ga Maja Brčić, odgojiteljica predškolske djece.

 Temeljni ciljevi programa su:

  -poticanje optimalnog i cjelokupnog razvoja djeteta kroz razvojno primjerene aktivnosti,

-razvijanje svijesti o potrebi za fizičkom aktivnošću i odgovornosti za vlastito zdravlje,

-prepoznavanje potencijalno darovite djece na području tjelesnih i sportskih vještina.

 Zadaće programa :

 -poticati dijete da isprobava i istražuje mogućnosti vlastitog tijela kroz pokret, kretanje i igru,

-razvijati motoriku djece u svim prirodnim oblicima kretanja (puzanje, hodanje, trčanje,

penjanje, provlačenje, prevrtanje, poskakivanje, itd.)

-maksimalan razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti(brzina, snaga, koordinacija i dr.)

u skladu s individualnim mogućnostima djeteta

-individualno pratiti djetetova postignuća u tjelesnom razvoju i sposobnostima

-detektirati potencijalno darovitu djecu, njihovo poticanje i usmjeravanje ka određenim

sportskim disciplinama

-poticati dijete na druženje, dogovaranje i suradnju s drugom djecom u igri

-razvijati sposobnost djeteta da slijedi upute zadane skupini

-formiranje pozitivnih stavova prema sportu, čuvanju zdravlja i zdravim stilovima života

-razvijati kod djece pozitivnu sliku o sebi i svojim sposobnostima

-razvijati samostalnost djeteta u oblačenju, svlačenju i održavanju odjeće i obuće te u održavanju prostora i imovine(sportskih rekvizita i igračaka)

3.PROGRAM ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 Program za djecu s teškoćama se temelji na inkluziji. Inkluzija je proces učenje i odgajanja djece s posebnim potrebama zajedno s djecom koja nemaju takvih potreba.

Tada ta djeca imaju jednake mogućnosti u razvoju svojih tjelesnih ,emocionalnih, društvenih i drugih sposobnosti.Inkluzija omogućuje djeci s posebnim potrebama mogućnost za promatranje, imitiranje i doticaje s djecom koja su normalno razvijena.

Potrebno je kroz program raditi na osviješćivanju roditelja o nužnosti razmjene relevantnih informacija o razvoju djeteta, s ciljem pružanja rane intervencije, adekvatne pomoći, podrške odgovarajućih oblika odgojno-obrazovnog rada.

Dio ovog programa je i projekt udruge”Kap u moru”-pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi u kojem je DV Korčula partner.

  Ranim uključivanjem djece s teškoćama u skupinu vršnjaka preveniraju se kasniji poremećaji u ponašanju te djece.I ostala djeca imaju korist od uključivanja djeteta s teškoćama u redovnu skupinu:prilika za učenje o razlikama, veće samopoštovanje zbog pomaganja drugima,učenje novih socijalnih vještina interakcije s djecom različitih sposobnosti, razumijevanje teškoća koje imaju djeca s posebnim potrebama, osjetljivost prema potrebama drugih i bolje razumiju različitosti, spoznaja da pojedinac može prevladati

Svoje teškoće i tako postići uspjeh, priznavanje vlastitih sposobnosti.

 

GODIŠNJI PLAN RADA RAVNATELJICE

 

 Bitni zadaci u odnosu na dijete:

– djelovati na kvalitetnom ustrojstvu vrtića radi zadovoljavanja dječjih razvojnih potreba,

– osigurati pravilnu i zdravu prehranu poštujući normative,

– osigurati provođenje mjera zdravstvene zaštite, unapređivati kvalitetu rada stručnih    

 radnika,

-omogućiti funkcionalno i fleksibilno korištenje prostora u vrtiću.

 

Bitni zadaci u odnosu na roditelje:

-osiguravati zadovoljavanje interesa i potreba roditelja, te praćenje i napredovanje djece,

– ustrojavanje skupnih roditeljskih sastanaka, informacije i upoznavanje sa ustrojstvom

 rada vrtića

-uključivanje roditelja u zajedničke akcije, druženja i proslave.

 

Bitni zadaci u odnosu na odgojitelje:

 – doprinositi stručnoj kompetenciji odgojitelja usmjerenoj na unapređenje odgojno-

obrazovne prakse

– osigurati kvalitetne i raznovrsne oblike stručnog usavršavanja odgojitelja kroz

odgojiteljska vijeća, stručne aktive, seminare, savjetovanja, stručna predavanja,

radionice.

 

Bitni zadaci u odnosu na društvo:

-koordinacija rada u svezi sa preuzetim obvezama Osnivača u odnosu na predškolsku

ustanovu,

-redovito izvješćivanje nadležnih tijela jedinice lokalne samouprave o radu i problemima

predškolske ustanove,

– izvršavanje uputa Zavoda u svezi s unapređivanjem odgojno-obrazovnog rada u

predškolskoj ustanovi,

– osigurati suradnju sa svim čimbenicima, vanjskim ustanovama važnim za razvoj  i

unapređenje predškolskog odgoja u našem okruženju.

 

Bitni zadaci u odnosu na ostale radnike:

– svim djelatnicima osigurati pravilnu, funkcionalnu i racionalnu raspodjelu radnih

zadataka i da su u funkciji zadovoljavanja potreba djece i roditelja,

– omogućiti maksimalnu edukaciju potrebnu za obavljanje njihove grupe zadataka,

– rješavati probleme pojedinih radnih mjesta u demokratskoj komunikaciji s drugima.

 

                                                                                             Ravnateljica

                                                                                           Julijana Prižmić