UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ KORČULA

O B A V I J E S T

o podnošenju zahtjeva za upis djece u dječje vrtiće i jaslice za pedagošku 2023./2024.godinu u pedagoškim jedinicama Čara, Korčula, Lumbarda, Račišće, Pupnat i Žrnovo

UPIS DJECE U DJECJI VRTIĆ KORČULA ĆE TRAJATI OD 21. DO 29. LIPNJA 2023. GODINE U PROSTORIJAMA DJEČJEG VRTIĆA KORČULA OD 8.00 DO 12.00 SATI. 


ZBOG INFORMATIVNOG RAZGOVORA RODITELJI TREBAJU DOĆI NA UPIS ZAJEDNO S DJETETOM ZA KOJE PREDAJU ZAHTJEV ZA UPIS!

ZAHTJEV ZA UPIS, UPITNIK ZA RODITELJE i PRIVOLU O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA možete preuzeti na dnu Obavijesti i/ili u prostorijama Centralnog vrtića.

Uz zahtjev, upitnik i privolu o korištenju osobnih podataka potrebno je priložiti:

1.rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

2. potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i preslika knjižice cijepljenja djeteta,

3.potvrda/elektronički zapis o prebivalištu za oba roditelja i dijete ili preslika osobne iskaznice,

4. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje zaposlene u inozemstvu odgovarajuća potvrda nadležnog tijela kojom se dokazuje činjenica postojanja mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne starija od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis; za roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne starije od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis,

5.za dijete samohranog roditelja – preslika smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

6.za dijete jednoroditeljskih obitelji – presuda o razvodu braka ili odluka suda o povjeri djeteta na stanovanje ili izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu,

7.za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o statusu HRVI iz Domovinskog rata ili potvrda nadležnost tijela o statusu HRVI,

8.za dijete osobe s invaliditetom uvrštenih u hrvatski registar osoba s invaliditetom – dokaz da je roditelj uvršten u hrvatski registar osoba s invaliditetom,

9.za dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima – rješenje/potvrda Zavoda za socijalni rad,

10.za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja i druga medicinska dokumentacija, potvrda izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno propisu kojim se ureduje metodologija vještačenja,

11.za dijete iz obitelji s troje ili više djece – rodni list svakog djeteta ili izvadak iz matice rođenih,

12.za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu,

13.za dijete roditelja koji prima zajamčenu minimalnu naknadu – presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu.

Upis djece u Dječji vrtić Korčula ostvaruje se u skladu s Pravilnikom o upisima i mjerilima upisa u Dječji vrtića Korčula.

Vrste programa za upis djece u Dječji vrtić Korčula :

1) 9,5-satni – cjelodnevni  jaslički

2) 9,5-satni – cjelodnevni  vrtićki

3) 6-satni s dva obroka

4) 5,5-satni  bez  obroka  (područni vrtići)

POSEBNI PROGRAMI

1) Rano učenje Engleskoga jezika

2) Sportski program

Rezultati upisa ( Privremena lista) biti će objavljeni na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Vrtića po isteku roka za prijem Zahtjeva za upis djece u Dječji vrtić Korčula na način koji ne uključuje objavu osobnih podataka ( pod šifrom koju dobiju prilikom predaje Zahtjeva za upis).

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu listu u roku od 5 dana od dana objave rezultata objave upisa. Prigovor se dostavlja u pisanom obliku Povjerenstvu za upis. Prigovore rješava Upravno vijeće Dječjeg vrtića Korčula.

Po završetku žalbenog postupka utvrđuju se konačni rezultati koji će biti objavljeni na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Korčula

Korčula, lipanj 2023. godine

Ravnateljica

Ingrid Marelić